ถวายพระประธาน กุมภาพันธ์ ๕๙ จำนวน ๒๒ องค์

A01.jpg
A02.jpg
A04.jpg
A10.jpg
A12.jpg
A14.jpg
A16.jpg
A18.jpg
A19.jpg
A20.jpg
A22.jpg
A24.jpg
A26.jpg
A28.jpg
A30.jpg
A31.jpg
A32.jpg
A33.jpg
A34.jpg
A36.jpg
B02.jpg
B04.jpg
B06.jpg
B08.jpg
B10.jpg
B11.jpg
B12.jpg
B14.jpg
B15.jpg
B16.jpg
B20.jpg
B21.jpg
B22.jpg
B23.jpg
B24.jpg
B26.jpg
B28.jpg
B30.jpg
B32.jpg
B34.jpg
B36.jpg
B38.jpg
C02.jpg
C04.jpg
C05.jpg
C06.jpg
C07.jpg
C08.jpg
C12.jpg
C14.jpg
C16.jpg
C18.jpg
C20.jpg
D02.jpg
D04.jpg
D06.jpg
D08.jpg
D10.jpg
D12.jpg
D14.jpg
D16.jpg
E02.jpg
E04.jpg
E06.jpg
E08.jpg
E09.jpg
E10.jpg
E11.jpg
E12.jpg
E13.jpg
E14.jpg
E16.jpg
E18.jpg
E19.jpg
E20.jpg
F02.jpg
F03.jpg
F04.jpg
F05.jpg
F06.jpg
F08.jpg
F09.jpg
F10.jpg
F12.jpg
F14.jpg
F16.jpg
G02.jpg
G04.JPG
G05.jpg
G06.jpg
G08.jpg
G09.jpg
G10.jpg
G12.jpg
G14.jpg
G16.JPG
G18.jpg
H02.jpg
H03.jpg
H04.jpg
H06.jpg
H07.jpg
H08.jpg
H10.jpg
H12.jpg
I02.jpg
I04.jpeg
I06.jpeg
I08.jpeg
I10.jpeg
I12.jpeg
I14.jpeg
I16.jpeg
I18.jpeg
I20.jpeg
I22.jpeg
I24.jpeg
J02.jpg
J04.jpg
J06.jpg
J08.jpg
J10.jpg
J12.jpg
K02.jpg
K04.jpg
K06.jpg
K08.jpg
K10.jpg
K12.jpg
K14.jpg
K16.jpg
K18.jpg
L02.jpg
L04.jpg
L06.jpg
L07.jpg
L08.jpg
L09.jpg
L10.jpg
L14.jpg
L16.jpg
M02.jpg
M04.jpg
M06.jpg
M08.jpg
M10.jpg
M12.jpg
M14.jpg
N02.jpg
N04.jpg
N06.jpg
N08.jpg
O02.jpg
O03.jpg
O04.jpg
O06.jpg
O07.jpg
O08.jpg
O10.jpg
O12.jpg
P02.jpg
P04.jpg
P06.jpg
P07.jpg
P08.jpg