ถวายพระประธาน มิถุนายน ๕๙ จำนวน ๓๑ องค์

A001.jpg
A010.jpg
A020.jpg
A030.jpg
A040.jpg
A050.jpg
A100.jpg
A110.jpg
A120.jpg
A130.jpg
A140.jpg
A145.jpg
A150.jpg
A160.jpg
A180.jpg
A190.jpg
A200.jpg
A210.jpg
A220.jpg
A230.jpg
A240.jpg
A250.jpg
A260.jpg
A270.jpg
A280.jpg
A290.jpg
A300.jpg
A302.jpg
A304.jpg
A306.jpg
A308.jpg
A310.jpg