ผลกรรมทันใจ

คิดทิ่มแทงตัวเอง


เล่นงานความรู้สึกของผู้กระทำเป็นอันดับแรก!
ผลแห่งกรรมที่ทันใจ