พิธีบรรจุพระบรมธาตุลงสู่พระเกศ ในโครงการพระประธานทั่วหล้า15591572_748980671921353_699497882351046410_o

คลิกภาพเพื่อชมขณะแห่งความเบิกบานสูงสุด
จากงานบรรจุพระบรมธาตุครั้งสุดท้าย
ในโครงการพระประธานทั่วหล้า