อนัตตาทำไมมีกรรม?

marked-110316

จิตที่คิดฆ่าพ่อแม่
เป็นอนัตตาข้างมหาอกุศลจิต
ถ้าพ่อแม่ขาดใจตายจริง
ก็ถือว่าทำปิตุฆาต มาตุฆาตสำเร็จ
และหลังจากฆ่าพ่อแม่สำเร็จ
จิตของลูกจะแตกซ่าน ฟุ้งจัด ไม่มีทางรวมลงเป็นฌาน
ต่อให้ทำสมาธิด้วยอุบายวิธีเลอเลิศขนาดไหน
แล้วก็ไม่มีทางไม่เศร้าหมองก่อนตาย
ต่อให้ทำสังฆทานบานเบิกวันละ วัดไปตลอดชีวิต
ด้วยเหตุนั้น จึงต้องกล่าวตามธรรมชาติว่า
อนัตตาผู้ลูก ที่ไหลออกมาจากอนัตตาผู้พ่อผู้แม่
เมื่อทำปิตุฆาตกรรม มาตุฆาตกรรมสำเร็จ
เท่ากับก่อบาป ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพานแล้ว
เพราะวิบากแห่งปิตุฆาต มาตุฆาต
ย่อมบีบจิตให้เศร้าหมองก่อนตาย
อีกทั้งเมื่อหลังจากจิตแห่งความเป็นมนุษย์ดับลง
วิบากแห่งปิตุฆาต มาตุฆาต
ย่อมเนรมิตจิตใหม่ที่มืดมัว ไม่อาจตั้งเป็นกุศล
เข้าไปสู่กำเนิดอันเป็นทุกข์ เป็นอบายภูมิ
ขั้นต่ำคือเปรต ขั้นกลางคือเดรัจฉาน ขั้นลึกสุดคือนรก

ยกมาเพียงเท่านี้
ก็กล่าวสรุปได้แล้วว่า
ภพภูมิเกิดจากจิตและกรรม
ทั้งหมดทั้งปวงเป็นอนัตตา

จิตวิญญาณเป็นอนัตตา
เพราะอาศัยตัวเองเกิดไม่ได้
จะเกิดเป็นมนุษย์จากความบังเอิญไม่ได้
จะเกิดเป็นมนุษย์เพราะมีบุคคลเสกขึ้นไม่ได้
จะเกิดเป็นมนุษย์เพราะเลือกเองตามใจชอบไม่ได้
ภาวะมนุษย์จะอุบัติก็ต่อเมื่อมีเหตุแห่งความเป็นมนุษย์พร้อม
เช่น กองบุญที่สว่างพอ พ่อแม่ที่มีบุญบาปสอดคล้องกัน
มีจุดตัดของเวลา สถานที่ สังคม ที่ควรแก่กรรมเก่า
พูดง่ายๆ สรุปว่าจิตเป็นอนัตตา
เพราะเริ่มขึ้นมาก็ต้องหยิบยืม
ต้องอาศัยความช่วยเหลือต่างๆนานามาประกอบร่าง
หาความเป็นก้อนตัวก้อนตนโดดๆ
อย่างที่รู้สึกยึดไปเอง สำคัญมั่นหมายไปเองไม่ได้เลย

เมื่อจิตเป็นอนัตตา
กรรมก็ต้องเป็นอนัตตาด้วย
เพราะกรรมคือเจตนา
คือการคิดเล็งว่าจะทำอะไรให้เกิดอะไรกับใคร
การคิดนึกจงใจเจตนา ต้องอาศัยจิตเป็นที่ตั้ง
จะแยกเป็นต่างหากออกจากจิตไม่ได้
อยู่ๆกรรมก่อตัวขึ้นเองลอยๆในอากาศไม่ได้
อาศัยจิตคนอื่นคิดแทนไม่ได้

เมื่อกรรมเป็นอนัตตา
ภพภูมิก็ต้องเป็นอนัตตาด้วย
เพราะแกนกลางของภพภูมินั้น
มีจุดเริ่มต้นจากกายกับจิตประกอบกัน
อยู่ๆจะมีจักรวาลขึ้นเองไม่ได้ ถ้าปราศจากกายกับจิต
มีโลกนรกไม่ได้ ถ้าปราศจากสัตว์นรก
มีโลกเดรัจฉานไม่ได้ ถ้าปราศจากเดรัจฉาน
มีโลกเปรตไม่ได้ ถ้าปราศจากเปรต
มีโลกมนุษย์ไม่ได้ ถ้าปราศจากมนุษย์
มีโลกเทวดาไม่ได้ ถ้าปราศจากเทวดา
ในอนันตจักรวาลนี้ มีความเชื่อมโยงแบบโครงข่าย
เป็นโครงข่ายอนัตตาที่มีความสัมพันธ์กัน

สรุปคือ อนัตตาไม่ใช่ไม่มีอะไรเลย
แต่อนัตตา มีอันเป็นไป
แปรจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งอยู่เรื่อยๆ
ตามเหตุปัจจัย โดยมีกรรมดีกรรมชั่ว
เป็นศูนย์กลาง เป็นกำเนิดจักรวาลทั้งจักรวาล!