คณะนักดนตรีมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข


กมลพร หุ่นเจริญ, ขับร้อง
ถิรพร ทรงดอน, ขับร้อง


 กมลมาศ เจริญสุข, ไวโอลิน
กรุณา บุญยืน, ไวโอลิน
ปุญญวาสน์ มโนมัยพิบูลย์, ไวโอลิน
วริศรา ธนาคม, ไวโอลิน
จักรกฤษ เจริญสุข, วิโอลา
ตปาลิน เจริญสุข, เชลโล
ศิววุฒิ วัฒนวงศ์คีรี, ดับเบิ้ลเบส


 ธีรนัย จิระสิริกุล, เปียโน
ทยารัตน์ โสภนพงษ์, เพอร์คัสชั่น


 ชูศักดิ์ ทองสิมา, Sound engineer