Stacks Image 80

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้แอนิเมชั่นแสดงประสบการณ์ภายในของนักเจริญสติ มาผสานกันกับ ))เสียงสติ((