Stacks Image 6
Stacks Image 78

► กราบพระพุทธา

Stacks Image 34

บทเพลงเพื่อสร้างปีติสุข อันเกิดจากศรัทธาในพระศาสดา ขึ้นต้นมา จะมีเสียงครวญบาดใจ เตือนให้รู้สึกถึงชีวิตอันเป็นทุกข์และการโหยหาความหลุดพ้น แล้วตามด้วยน้ำเสียงแสนซาบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้ชี้ทางออก

เพียงปิดตาฟัง และรู้ลมหายใจไปด้วย ก็จะค่อยๆก่อให้เกิดปีติโสมนัสเอ่อขึ้นทีละน้อย อันเป็นเหตุให้ผ่อนคลาย พร้อมเกิดสมาธิได้ระดับหนึ่ง คล้ายเพิ่งผ่านการสวดมนต์ที่มีคุณภาพมาโดยดี


ประพันธ์โดย ดังตฤณ
ขับร้องโดย ปาน ธนพร

กราบพระพุทธา

สิบนิ้ววันทาพร้อม
เศียรข้าน้อมด้วยใจวิเศษ
ระบายรอยยิ้มอิ่มอาบ
โน้มกายลงไปกราบองค์พระพุทธา
ความรู้สึก เหมือนกราบนิพพาน ที่พ้นภัย

สั่งสร้างสว่างฟ้า
เห็นองค์พระประธานทุกแห่ง
ต่างองค์ดังแสงส่องสาด
ฉายแทนองค์พระศาสดายิ่งใหญ่
ใจเงียบเย็น และแผ่ทุกทาง กลางโลกใหม่

อยากได้พบองค์ท่าน ที่สุดคือทันแค่เรียนรู้ธรรม
ทุกสิ่งที่พระพุทธา ท่านตรัสสั่งจารึกไว้ให้รู้
กราบต้องกราบแบบไหน จึงเท่ากับใจที่ได้รู้คุณ
ไออุ่นจากธรรมแท้จริง มีสิ่งตอบแทนใดเหมือนได้เล่า?

จะแจ้งทั่วหล้ารู้
บรมครูไม่ตายหายจาก
แค่ฝากธรรมไว้แทนองค์
คล้ายยังทรงเทศน์โปรดเรามาทุกวัน
ทันพระองค์ คือได้รู้ธรรม ตามท่านพา

สร้างองค์พระกี่พัน ไม่อาจเทียบกันกับใจซึ้งธรรม
องค์ปฏิมาเหมือนเตือน ที่สุดอย่าเลือนทุกคำดั่งทอง
กราบต้องกราบให้ถึง ดวงจิตซึ่งพ้นจากภัยทุกกอง
จะต้องยาวนานเท่าใด ก็จะให้ใจเข้าถึงที่สุด

สุดเทียบแก้วอื่นไหน
เหมือนแก้วใสในดวงพระทัย
เอาใจดวงนี้บูชา
ขอแทนคุณด้วยจิตศรัทธานิพพาน
ไหว้พระองค์ ตามบาทพระองค์ จนสิ้นใจ

► พระผู้เปิดตาเรา

Stacks Image 74

บทเพลงสั้น อาศัยถ้อยคำน้อยที่สุด บันดาลภาพในใจให้เห็นตนเองอยู่ในการนำทางอันศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสดา

เพียงปิดตาฟังและรู้ลมหายใจไปด้วย ความรู้สึกจะเหมือนเปิดโลกสว่างทางจิต เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ พร้อมฟังคลื่นสมาธิต่อได้

ประพันธ์โดย ดังตฤณ

พระผู้เปิดตาเรา

กราบพระพุทธา
เปิดตารู้คุณ
เสียงร้องหนึ่ง: เส้นทางแต่นี้มีพระองค์พา
เสียงร้องสอง: สาดแสงส่องใจ ไร้อาวรณ์